Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN 2-B-EAT VOEDINGSADVIES
voor voedingsvoorlichting en dieetadvisering 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen 2-b-eat voedingsadvies en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Afspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen op telefoonnummer 06-57336442 of een mail sturen naar claudia@2-b-eat.nl.

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail worden gedaan. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht, maar kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief

Voor een dieetadvies vraag ik u om een schriftelijke verwijzing van een arts (huisarts of specialist) mee te nemen. De bevindingen worden aan uw arts gerapporteerd na het eerste en na het laatste consult. Zo nodig kan er tussentijds gerapporteerd worden. U kunt ook zonder verwijsbrief een afspraak maken; dan zal ik eerst een screening met u doorlopen om te kijken of u bij mij op het juiste adres bent. Sommige zorgverzekeraars vergoeden niet zonder verwijsbrief: het is raadzaam om dit voor u zelf te checken.

Vergoeding

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per jaar. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt er mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering meer uren vergoed. Raadpleeg daarvoor uw eigen polisvoorwaarden. Waar sprake is van ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus, COPD en CVRM (= risico op hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering vanuit de ketenzorg vergoed. Dieetadvisering gaat ten koste van het eigen risico; dit geldt niet voor jongeren < 18 jaar en bij ketenzorg.

Declaraties

Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten gesloten, waardoor ik rechtstreeks de kosten voor u kan declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor dan geen rekening. De zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten zijn:

 • Menzis-groep:
  Menzis, AnderZorg, Azivo
 • Achmea-groep:
  Avéro Achmea, FBTO, OZF Achmea, Interpolis, Zilveren Kruis (incl. Pro Life), VolmachtenAvéro (Nedasco, IAK Volmacht, Aevitae, Turien & Co)
 • VGZ-groep:
  Univé (incl. ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, SZVK), VGZ (incl. IZA Cura, Bewuzt, MVJP), VGZVolmacht (IAK Verzekeringen, Caresco, Turien & Co, Aevitae), IZZ, IZA (incl. IZA-Zorgverzekeraar en IZAgezondsamen), UMC, VGZ Cares Volmacht (Aevita, Ceresco)
 • Multizorg-groep:
  ASR Ziektekostenverzekeraar (De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij), ONVZ (VvAA,PNOzorg), Eno (Salland, HollandZorg, Energiek, Salland ZorgDirect) en volmachten Caresco (ASR), IAKVolmacht (ASR), Aevitae (ASR) en Turien &Co (ASR)
 • De Friesland
 • CZ-groep:
  CZ, Delta Lloyd, Ohra
 • Zorg en Zekerheid
 • DSW:
  DSW, Stad Holland, inTwente Borgverzekeraar

In deze contracten is per zorgverzekeraar afgesproken welke tarieven in rekening worden gebracht. Ketenzorg wordt rechtstreeks bij de ketenzorgpartner gedeclareerd.

Tarieven

Het tarief voor 2017 bedraagt bij niet gecontracteerde verzekeraars of niet te declareren tijd € 15,00 per kwartier. In mijn praktijk is hiervan afgeleid:

 • Eerste consult (gesprek van 60 min. en 30 min. uitwerktijd)
€ 90,00
 • Eerste consult (gesprek van 60 min. en 15 min. uitwerktijd)
€ 75,00
 • Vervolgconsult (gesprek van 30 min.)
€ 30,00
 • Kort vervolgconsult (gesprek van 15 min.)
€ 15,00
 • Telefonisch of e-mail consult
€ 15,00
 • Toeslag voor huisbezoek
€ 20,00

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de tarieven.

Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

De diëtist is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan verzoek ik u dat eerst met mij te bespreken. Misschien komen we tot een gezamenlijke oplossing als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgendebehandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan uw klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik handel conform deze wet.

Beëindigen

U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verbandmet de eindrapportage die naar uw (huis)arts gestuurd wordt. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt dan tijdig op de hoogte gesteld wanneer ik een dergelijke situatie zie aankomen.

Share This